Nemokamas pristatymas perkant nuo 49€

Pirkimo sąlygos

PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS

 1.  BENDROSIOS NUOSTATOS
 • Šios pirkimo – pardavimo taisyklės reiškia teisinį susitarimą tarp Pirkėjo ir MB „Klesida“ (toliau – Pardavėjo).
 • Pirkdami mūsų parduotuvėje jūs sutinkate sudaryti teisinį susitarimą bei patvirtinate apie susipažinimą su Privatumo politika. Jei nesutinkate su šiomis Pirkimo sąlygomis ir/ ar Privatumo politika Paslaugomis naudotis negalite.
 • Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Šalių teises ir pareigas Pirkėjui įsigyjant Prekes iš Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje www.potyris.lt (toliau – eParduotuvė). Pagal šį dokumentą nustatomo Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, Prekių įsigijimo bei apmokėjimo sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka.
 • Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti, ar papildyti šias Taisykles. Apie Taisyklių pasikeitimus Pirkėjai yra informuojami eParduotuvėje. Taisyklių pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo eParduotuvėje. Pirkėjui apsiperkant eParduotuvėje, taikoma jo Prekės užsakymo patvirtinimo metu galiojanti Taisyklių redakcija. 
 1. PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS
 • Pirkimo-pardavimo sutartis laikoma sudaryta, kai Pirkėjas pateikia užsakymą. Užsakymas laikomas pateiktu, kai Pirkėjas atlieka sistemoje nurodytus veiksmus, vedančius iki pageidaujamo prekių krepšelio apmokėjimo ir sumoka pageidaujamų pirkti prekių kainą (vertę).
 • Apie priimtą užsakymą informaciją Pirkėjas gauna El. paštu.
 • Prekės kaina nurodoma eurais, įskaitant tuo metu pagal teisės aktus galiojantį PVM dydį bei kitus mokesčius (jei tokie taikomi).
 • Pirkimo-pardavimo sutartys saugomos Pardavėjo duomenų bazėje.
 • Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, jog išimtinais atvejais Pardavėjas gali nepatvirtinti Prekės užsakymo arba atšaukti ir anuliuoti patvirtintą Prekės užsakymą, jei dėl eParduotuvės informacinių sistemų techninės klaidos, akivaizdžių (apsirikimo pobūdžio) klaidų ištaisymo ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių esminių priežasčių, kaip konkrečios Prekės nėra Pardavėjo sandėliuose ir/ar keitėsi Prekės kaina ar su ja susijusios išlaidos. Pirkėjas apie Prekės užsakymo vykdymo nutraukimą ar patvirtinimo anuliavimą, arba apie pasikeitusį Prekės pristatymo terminą, jos kainą ar kitas sąlygas, yra nedelsiant informuojamas jo Paskyroje ar Prekės užsakymo metu nurodytu el. pašto adresu. Jei keičiasi Prekės pristatymo terminai, kaina ar kitos sąlygos, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti Prekės pateikimo terminus ir kitas sąlygas. Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui visas jo sumokėtas sumas pagal tokį anuliuotą Prekės užsakymą.
 1. PIRKĖJO TEISĖS
 • Pirkėjas turi teisę pirkti eParduotuvėje, šiose Taisyklėse nustatyta tvarka bei reikalauti iš Pardavėjo šiomis Taisyklėmis prisiimtų įsipareigojimų vykdymo.
 • Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo Asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo Asmens duomenis.
 • Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos su www.potyris.lt, informuodamas Pardavėją raštiškai (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo pirkimo-pardavimo sutarties įsigaliojimo dienos. Pirkimo-pardavimo sutarties nutraukti negalima, kai sutartis sudaryta dėl:
 • kosmetikos ir parfumerijos, higienos ir medicinos prekių tiekimo: liemenėlės, juosmenys, korsetai ir panašūs dirbiniai, matavimo, kontrolės, medicinos arba chirurgijos prietaisai ir aparatai;
 • apatinių drabužių tiekimo.
 • Atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties Pirkėjas gali tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta, naudota, pažeista jos pakuotė ir išvaizda.
 • Pirkėjui nepranešus apie atsisakymą, pardavėjas pasilieka teisę užsakymą anuliuoti.
 1. PIRKĖJO PAREIGOS
 • Pirkėjas privalo sumokėti už Prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
 • Jeigu pasikeičia Pirkėjo užsakymo formoje pateikti asmeniniai duomenys, jis privalo nedelsdamas informuoti Pardavėją.
 • Pirkėjas, naudodamasis eParduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
 1. PARDAVĖJO TEISĖS
 •  Pardavėjas pasilieka teisę atmesti Pirkėjo Pardavėjui pateiktą vykdymui Prekių užsakymą, jeigu neturi galimybės parduoti Prekės, ir apie tai nedelsiant informuoja Pirkėją.
 • Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbui, stabilumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti galimybę naudotis internetine parduotuve ir/ar panaikinti Pirkėjo registraciją.
 • Pardavėjas turi atlikti eParduotuvės techninės priežiūros ir/ar atnaujinimo darbus.
 • Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui. Tokiu atveju, visi priimti ir patvirtinti Pirkėjų užsakymai užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nepriimami.
 • Pardavėjas gali vykdyti įvairaus pobūdžio rinkodaros akcijas ir su Pirkėjo sutikimu jį apie šias akcijas informuoti informaciją siunčiant informaciją nurodytais kontaktais. Pardavėjas taip pat turi teisę bet kada vienašališkai, be atskiro įspėjimo keisti aptariamų rinkodaros akcijų sąlygas ir nutraukti jau pradėtas vykdyti akcijas.
 1. PARDAVĖJO PAREIGOS
 • Pardavėjas įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų ir sudaryti sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis eParduotuve.
 • Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą, bei teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, t. y. nurodytus Asmens duomenis tvarkyti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas Prekes nurodytu adresu ir nurodytomis sąlygomis.
 • Pardavėjas, negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos Prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar savo savybėmis panašią Prekę. Pirkėjui atsisakius, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 15 (penkiolika) darbo dienų.
 1. UŽSAKYMŲ APMOKĖJIMAS
 • Visų prekių kainos nurodytos su PVM.
 • Atsiskaitymas už užsakytas prekes vykdomas Pardavėjo teikiamais atsiskaitymo būdais.
 • Į kainą neįskaičiuotas pristatymo mokestis.
 1. PREKIŲ GRĄŽINIMAS, KEITIMAS
 • Prekių grąžinimą vykdome vadovaujantis 2001m. birželio 29d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo”, pagal kurį, pirkėjo reikalavimas pakeisti nusipirktą prekę analogiškomis prekėmis arba grąžinti sumokėtus pinigus netenkinamas įsigijus tokias prekes: kosmetika, liemenėlės, juosmenys, korsetai ir panašūs dirbiniai, matavimo, kontrolės, medicinos arba chirurgijos prietaisai ir aparatai ir kitos.
 • Grąžinamas prekes Pirkėjas siunčia adresu MB „Klesida“, Laimės g. 9C-1, Seniava, Kauno raj., prieš tai informavęs Pardavėją el paštu info@potyris.lt.
 • Grąžinamos prekės privalo būti pilnoje komplektacijoje, pakuotė negali būti pažeista. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota ir/ar tinkamai supakuota, PARDAVĖJAS nepriima prekės grąžinimui.
 • Grąžinant nekokybišką prekę, Pardavėjas įsipareigoja ją pakeisti analogiška preke, o jei pardavėjas jos neturi – grąžinti Pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus.
 • Pirkėjas Prekes grąžina savo lėšomis.
 1. ATSAKOMYBĖ
 • Pirkėjas yra visiškai atsakingas už savo pateikiamų Asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių Asmens duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
 • Pirkėjas atsako už neteisėtus veiksmus, atliktus naudojantis eParduotuve, įskaitant bet neapsiribojant, už Paskyros registravimo metu ir/ar Prekės užsakymo metu pateiktų jo pareiškimų ir patvirtinimų, Asmens duomenų teisingumą. 
 • Pardavėjas yra atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai Pirkėjas patiria nuostolius ar žalą dėl to, jog nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika, ir/ar kita Pirkėjui eParduotuvėje pateikta informacija.
 1. APSIKEITIMAS INFORMACIJA
 • visus pranešimus Pardavėjas siunčia Pirkėjo pateiktu elektroninio pašto adresu.
 • visus pranešimus ir klausimus Pirkėjas teikia Pardavėjo internetinės parduotuvės skiltyje „Kontaktai“ nurodytu elektroniniu paštu.
 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 • Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
 • Šių Taisyklių pagrindu kylantys nesutarimai sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.
Laimėk ypatingą nuolaidą ir palepink save ar mylimą žmogų!
SUKTI
Sutinku su privatumo politika, norėčiau prenumeruoti Potyris.lt naujienlaiškį.